Wersje językowe
Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

(dalej: „Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Najpiękniejsze wspomnienie wakacji z piosenką w tle”
(dalej: „Konkurs”) jest OhMess, OH Sp. z. o.o. Dębowa 25/1, Nowy Dwór Mazowiecki, z siedzibą w
Warszawie, ul. Promyka 31, posiadającą NIP 5311699737, REGON 368910180, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy
wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować
wyłącznie do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub
utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą
Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu
do Internetu itp.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem,
której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem, której Organizator
kontaktuje się z Uczestnikiem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji.
7. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem portalu Instagram.
8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie.
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

 

§2

Przedmiot i czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.06.2022 r. w chwili opublikowania przez Organizatora postu
konkursowego na stronie:https://www.instagram.com/ohmess_com/ i zakończy się w dniu
01.07.2022 r. o godzinie 23:59;59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze 3 Laureatów nagrody głównej.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.07.2022 r. na stronie:
https://www.instagram.com/ohmess_com. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie
oznaczenia nicku (handle) w poście konkursowym.
4. Wysyłka nagród rozpocznie się maksymalnie 7 dni od daty otrzymania niezbędnych informacji
do zrealizowania wysyłki.

 

§ 3.
Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności, w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane
przez Organizatora.

 

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które:
a) ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz b)
posiadają konto w serwisie Instagram.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w
tym Fundatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały
na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Przed
przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z jego Regulaminem. Osoba, która przystąpiła do
Konkursu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

 

§ 5.

1. Konkurs jest przeprowadzony w formie postu na stroniehttps://www.instagram.com/ohmess_com/ w dniu rozpoczęcia konkursu. Zadaniem Uczestnika jest
wykonanie Zadania Konkursowego przedstawionego w opisie Konkursu:
a) Zaobserwuj profil OhMess oraz Kasi Sienkiewicz na Instagramie i polub post konkursowy
b) Pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie - „Opisz najpiękniejsze wspomnienie z wakacji i
kojarzący się z nim utwór muzyczny”.

Czas trwania konkursu 28.06.2022-01.07.2022, pełen regulamin w BIO profilu.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia, stanowi akceptację niniejszego
Regulaminu. („Zgłoszenie”).
3. Komisja wyłoni 3 osoby, które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w
prawidłowy sposób dokonały Zgłoszenia i udzieliły najlepszych w ocenie Komisji odpowiedzi na
Zadanie Konkursowe. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie
tematyki konkursu. Zwycięzcy wybrani przez Komisję otrzymają informację za pośrednictwem
wiadomości prywatnej w serwisie Instagram oraz zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi (za
pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagram) swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania w celu wysyłki Nagrody. Wskazane powyżej dane przesłane przez Uczestnika, poza wysyłką Nagrody, zostaną
wykorzystane w celu odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody. Zwycięzca zobowiązany
jest do przesłania swoich danych do wysyłki Nagrody w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym
zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie.
4. Jeden Użytkownik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia, tj. wysłać jedną odpowiedź na
Zadanie Konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”).
5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających
prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie
nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów
trzecich.
6. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane w okresie trwania Konkursu,
określonym w § 2 pkt 1, spełniające warunki Regulaminu.

 

§ 6.
Nagrody

1.Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z:

 1. miejsce - Bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym ohmess.com w wysokości 500zł oraz podwójna wejściówka na koncert Kwiatu Jabłoni podczas Festiwalu Letnie Brzmienia w wybranym przez siebie mieście.

 2. miejsce - Bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym ohmess.com w wysokości 400zł oraz podwójna wejściówka na koncert Kwiatu Jabłoni podczas Festiwalu Letnie Brzmienia w wybranym przez siebie mieście

 3. miejsce - Bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym ohmess.com w wysokości 300zł oraz podwójna wejściówka na koncert Kwiatu Jabłoni podczas Festiwalu Letnie Brzmienia w wybranym przez siebie mieście


2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wydanie Nagród, o których mowa
powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w
wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy obliczy, pobierze i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z
tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z
tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca
oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie
4. Wysyłka Nagród będzie odbywała się na adresy (w Polsce) podane przez Uczestników w
wiadomości wysłanej do Organizatora zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu. Odpowiedzialnym za
wysyłkę Nagród jest Organizator, przy czym Organizator może powierzyć wysyłkę podmiotowi
trzeciemu.
5. Podanie Organizatorowi nieprawidłowego adresu lub danych, a także inne uchybienia po stronie
Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Fundatora
obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Fundatora.

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.               Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z
części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie
wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody.

 

§ 7.

Prawa własności intelektualnej

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy
Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu
wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie
osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa nie była dotychczas nigdzie publikowana
lub rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw
osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
2. Uczestnik, który zwyciężył w Konkursie udziela nieodpłatnie , na okres 5 lat oraz bez ograniczeń
terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie
z przesłanej Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z
Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy
Konkursowej – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do
obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania Pracy
Konkursowej w sposób inny niż określony w lit. b powyżej – publicznego wykonywania,
wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego
udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Prac
Konkursowych, które zostały nagrodzone w Konkursie, dla własnych celów reklamowych i
promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w
szczególności na publikację przesłanych Prac nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do
celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak
również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych
odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Pracy
Konkursowej nagrodzonej w Konkursie.
5. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 1-4
powyżej, jego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej nagrodzonej w Konkursie, o ile ma
zastosowanie.

 


§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest OH SP. z o.o., z
siedzibą w Warszawie (01-604) przy ul. Promyka 31.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których
mowa poniżej należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w OhMess pod adresem e-mail:
biuro@ohmess.com.
3. Organizator Konkursu -Oh Mess prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OH Sp. z o. o.,
ul. Dębowa 25/1, Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311699737, REGON: 368910180, KRS: 0000707659
i jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności
Organizatorowi Konkursu dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane
osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
5. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom,
świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi
prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące
ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom
powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę profilu na portalu
Instagram oraz wizerunek, w przypadku gdy Praca Konkursowa jest fotografią zawierającą
wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i
nazwisko, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do otrzymania wygranej Nagrody.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu
Konkursu przez Uczestnika.
8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:
a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od
nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;
b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
dotyczących Konkursu, wysłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do
czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.
dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz
egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe
są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu
oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
danych wynikającego z przepisów prawa.
11.Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z
upływem trzech miesięcy od końca Czasu Trwania Konkursu.
12.Dane osobowe Zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich Praca Konkursowa zawierała
wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną
licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie
zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się
Czas Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
13.Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
15. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonania
pozostałych ww. praw Uczestnik powinien kierować na adres e-mail: biuro@ohmess.com.
16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 17.
Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może
zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

 


§ 9.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz
po jego zakończeniu.
2. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, reklamacje można zgłaszać drogą listową z dopiskiem
„OhMessxKasia” na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
biuro@ohmess.com, wpisując w tytule wiadomości: „OhMessxKasia”.
3. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagrody, reklamacje należy zgłaszać do
Organizatora na adres e-mail: biuro@ohmess.com
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania.
O decyzji podmiotu rozpatrującego reklamację Uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez podmiot
rozpatrujący dany rodzaj reklamacji.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Promyka 31 oraz na stronie:
https://www.instagram.com/ohmess_com/ na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w
formacie pliku pdf pod linkiem, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i
odtwarzanie w normalnym toku czynności.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem: biuro@ohmess.pl
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONKURS NA SERWISIE INSTAGRAM

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „OhMessxKasia” (dalej:
konkurs) jest OH Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-604) przy ul. Promyka 31. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej
należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w OhMess pod adresem e-mail:
biuro@ohmess.com. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji
Konkursu i wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie
Danych Osobowych (dalej RODO). Dane zostały zebrane przez profil na Instagramie prowadzonym
pod nazwą: ohmess_coml. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
w szczególności organizatorowi Konkursu, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym
usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w
celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także
udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego
upoważnionym, na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych
nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz wykonanie
pozostałych ww. praw należy kierować na adres e-mail: biuro@ohmess.com. Przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie
danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która
ukończyła 16 lat.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium